گردونه ی شرکت راه و ساختمانی آرین پی سهند
arianpey (تبلیغ)

اسفالت سرد (آماده مصرف)

قابل نگهداری تا 3 ماه پس از تولید دردمای محیط انسانی روش استفاده: این مخلوط با قیر امولسیون تولید شده و از یخ زدگی آن در زمان نگهداری و حمل تا محل مصرف جلوگیری شود قبل از استفاده سطح چاله را از مواد، آب و یخ زدگی تمیز نموده و بعد از قیرپاشی (قیر امولسیون) از مخلوط استفاده شود. پس بیشتر ..
arianpey (پست)

آسفالت سرد (آماده مصرف)

این محصول قابل نگهداری تا 3 ماه پس از تولید دردمای محیط انسانی روش استفاده: این مخلوط با قیر امولسیون تولید شده و از یخ زدگی آن در زمان نگهداری و حمل تا محل مصرف جلوگیری شود قبل از استفاده سطح چاله را از مواد، آب و یخ زدگی تمیز نمده و بعد از قیرپاشی (قیر امولسیون) از مخلوط استفا بیشتر ..
arianpey (پست)

طرح روکش آسفالت محور راهجرد - قم

اجرای طرح روکش آسفالت محور راهجرد - قم توسط شرکت آرین پی سهند بیشتر ..
arianpey (تصویر)

arianpey (تصویر)

زیر سازی تقاطع غیر همسطح قنوات

arianpey (تصویر)

آسفالت رمپ و لوپ های آزاد راه کاشان

arianpey (تصویر)

اجرای رمپ و لوپ های آزاد راه قم کاشان با قنوات

arianpey (تصویر)

اجرای لایه اساس در محور قدیم قم تهران

arianpey (تصویر)

اجرای پل در محور قدیم قم تهران

arianpey (تصویر)

اجرای لایه بیندر واریانت قم تهران

arianpey (تصویر)

واریانت محور قم تهران


 |